Tepe Bilişim Veri Politikalarımız

 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
 • Çerezler (Cookies) Politikamız Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Kullanımına İlişkin Aydınlatma Metni, internet kullanıcılarının işletmemiz tarafından kayıt altına alınan verileri için geçerlidir.

Neden Bu Metni Gönderiyoruz?

Tepe Bilişim Sistemleri LDT ŞTİ, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile web sitemizi kullanan kullanıcılara, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri” gereğince; hangi amaç çerçevesinde kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşılabileceği konusunda kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi bununla beraber hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde yer alan diğer haklarınıza ilişkin bilgilendirme yapma amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; İşletmemizin veri sorumlusu sıfatıyla topladığı ve işlediği verilere ilişkin yukarıda bahsedilen ilgili kişi grubu belirtilen kişilerin kişisel verileri için geçerlidir.

Aydınlatma Metniminiz Hangi Konuları Kapsıyor?

 • KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar
 • Verilerinizin hangi amaçla işlendiği
 • Verinizin kimlerle paylaşıldığı
 • Verilerinizin yok edilmesi
 • Hangi verilerinizin toplandığı
 • Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

Hangi Verileri İşliyoruz?

Tepe Bilişim Sistemleri LTD, ŞTİ çerezler (cookies) aracılığıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresiniz, web site içi erişim log kayıtlarınız ile; 

 • https://tepebilisim.com adresinde bulunan demo talep formumuzu doldurmanız durumunda adınız, soyadınız, formu doldurma amacınız, işletme türünüz, vergi numaranız, Tc kimlik numaranız, il bilginiz, ilçe bilginiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket unvanınız, ve göreviniz; 
 • https://tepebilisim.com adresinde bulunan destek talep formumuzu doldurmanız durumunda dia ürün kodunuz, adınız, soyadınız, işletme türünüz, vergi numaranız, Tc kimlik numaranız, müşteri unvanı, görevi,  il bilginiz, ilçe bilginiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, işletmemize iletmek istediğiniz sorun açıklaması ve ekleyeceğiniz dosya; 

gibi veriler TOPLANMAKTADIR.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Hangi Amaç ile Paylaşıyoruz?

Yasal yükümlülükler veya KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının oluşması durumunda kişisel verileriniz; dürüstlük ve hukuka uygun olarak güncel ve doğru bir şekilde belirli, açık ve yasal amaçlar çerçevesinde ölçülü ve sınırlı olmak kaydıyla, olası bir hukuki uyuşmazlık, adli ya da idari denetim, soruşturma ve diğer hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, yasal yada resmi  diğer bilgi ve belge isteklerine yanıt verme gibi amaçlar doğrultusunda işletme avukatımız, bilgi talebinde bulunan adli ve idari merciler ile işletmemizin açıklanan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep de bulunmaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi Nedir?

Kişisel verilerinizi; https://tepebilisim.com/ web sitesine ilk giriş yaptığınız sırada çerezler (cookies) aracılığıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresini, web site içi erişim log kayıtlarınız otomatik olarak; web sitemizde yer alan formları doldurmanız suretiyle TOPLUYOR; dijital olarak bilişim sistemine kaydetmek, bulut sunucu ve fiziki sunucu üzerinde tutmak ile işin vasfına ve talep de bulunulan/işlenmesi gereken kişisel verilerin vasfına göre otomatik veya  otomatik olmayan yollarla veritabanı oluşturmak, dilekçe yazmak, belge doldurmak, form doldurmak, liste yapmak vb. suretiyle İŞLİYORUZ.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nedir?

Kişisel verileriniz, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,  faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yapılması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi iletilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri İşletmenin Hukuki Sebebi Nedir?

 • Kişinin temel hak ve özgürlüklerini gözetmek sureti ile, İşletmemizin meşru çıkarları için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • İşletmemizin faaliyet alanına ilişkin yasalarından meydana gelen hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması
 • Hakkın oluşturulması, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Mevzuatlarda açıkça öngörülme

KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklarınız

İşletmemize başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. Verilerinizin işlenme amacını,
 4. Verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının bilgisini talep etme,
 5. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 6. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 7. KVKK’nın 7′ nci maddesinde öngörülen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 8. İletildiği üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 9. Sınırlanmış otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir durumun ortaya çıkmasına itiraz da bulunma,
 10. Kanuna aykırı olarak işlenmesi neticesinde zarara uğramanız koşulunda zararın giderilmesini isteme talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, işletmemiz için oldukça önemli bir hususudur. İşletmemiz, kişisel verilere izinsiz erişim ya da bu bilgilerin zayi edilmesi,  ifşa edilmesi, hatalı kullanımı, değiştirilmesi veya yok edilmesine karşı korumak için gerekli idari ve teknik önlem almaktadır. İşletmemiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin esasını ve güvenliği için gerekli idari ve teknik her türlü önlemi almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

İşletmemizin gerekli bilgi güvenliği tedbirlerini almasına rağmen, sisteme ve web sitesine yapılan saldırılar neticesinde kişisel verilerin zarara uğraması veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İşletmemiz meydana gelen bu durumu hemen sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel Verilerinizin Güncel ve Doğru Olarak Saklanması

Kişisel verilerini İşletmemizle paylaşanlar, paylaştıkları bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde saklanmasının, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerine ilişkin sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından mühim olduğunu bildiklerini hatalı ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda yer alan KEP adresinden veya işletmemizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Yok Edilmesi, Silinmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; İşletmemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Tepe Bilişim Sistemleri LTD. ŞTİ.
Mersis No: 0839038220300019
Adres: Feritpaşa Mh. Ümitbahadır Türk Sk. No:21/A Selçuklu/Konya
KEP Adresi: tepe@hs02.kep.tr

https://tepebilisim.com/ ‘den (“Site”) en verimli şekilde yararlanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi artırmak için Çerezleri (Cookie) kullanıyoruz. Çerezlerin kullanılmamasını isterseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri engelleyebilir veya silebilirsiniz. Ancak bunun Site’yi kullanımınızı etkileyebileceğini bildiririz. Kullanmış olduğunuz tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz taktirde bu sitede Çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Ziyaret de bulunduğunuz internet web sayfaları aracılığıyla tarayıcılar ile cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarının adıdır çerezler.
Çerezler konusunda daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz: http://www.aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirisiniz.
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda şu şekildedir:

 1. Siteyi daha iyi hale getirmek ve site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 2. Sitenin işlevselliğini ve performansını geliştirmek ve sizlere sunulan hizmetleri artırmak,
 3. Sitenin, sizin ve işletmemizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini.

Kalıcılık Süresine Göre Çerez Türleri

(Aşağıda bahsedilen türdeki çerezler Site’de kullanılmaktadır)

 • Session Cookies (Oturum Çerezleri):  Oturum çerezleri web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcının kapatılması durumunda silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin sitemizde kullanılmasının temel nedeni web sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Bir örnek vermek gerekirse; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.
 • Persistent Cookies (Kalıcı Çerezler):  Kalıcı çerezleri ele aldığımızda ise web sitemizi kullanan ziyaretçilerimize daha iyi ve hızlı bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve web sitesine işlevsellik katmak için kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlamak amacıyla kullanılır ve tarayıcılar aracılığıyla cihazınızda depolanır.  Web sitesini, kullanım amacınız gibi konular dikkate alınarak ziyaretçilere yönelik kişiselleştirilmiş öneriler sunulması için Kalıcı çerezlerin birtakım türleri kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler ile web sitesini aynı cihazla tekrardan ziyaret de bulunmanız durumunda, cihazınızda web sitesi tarafından oluşturulmuş bir çerezin varlığı kontrol edilir ve var olması durumunda sizin web sitesine daha önceden de ziyaret de bulunduğunuzun tespiti yapılır ve size sunulacak içerik bu yönde belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Kullanım Amacına Göre Çerez Türleri

(Aşağıda bahsedilen türdeki çerezler Site’de kullanılmaktadır)

 • Technical Cookies (Teknik Çerezler) : Teknik çerezlerden yararlanarak web sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları kontrolü sağlanarak web sitenin çalışması sağlanmaktadır.
 • Flash Cookies (Flash Çerezleri): Web sitede bulunan içeriklere ilişkin ses veya görüntüleri etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
 • Customization Cookies (Kişiselleştirme Çerezleri): Ziyaretçilerin yapmış oldukları seçimleri farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Bir örnek vermek gerekirse, yapmış olduğunuz seçilen dil tercihinin hatırlanması.
 • Analytical Cookies (Analitik Çerezler): Analitik çerezler sayesinde siteye ziyaret de bulunan kişilerin sayıları, sitede görüntülenen sayfaların belirlenmesi, siteye gerçekleştirilen ziyaret saatleri, site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Web Sitesinde Yer Alan Çerezlere Yönelik Kullanım Amacı ve Süre Bazında Detaylı Bilgiler

 

Analitik Çerezler

 • Reklam (_gac, _gads): Bu çerezler ayarlandıkları sitenin haricinde başka bir siteyi ziyaret de bulunduğunuzda Google tarafından okunamaz. Bu çerezler, ilgili alan adındaki reklamlara ilişkin etkileşimleri ölçme ve aynı reklamların size çok fazla aynı tekrar tekrar gösterilmesini önleme gibi amaçlar neticesinde hizmet sağlar. Hedef odaklı ve davranışsal reklamların ziyaret de bulunan kişilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. (180 gün) Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Pazar Analizi: Pazar analizinin yapılabilmesine yönelik amaçla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Kampanya/Promosyon: Kampanyaların etki değerinin saptanması için kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Facebook ve Ürünleri: Bu tür çerezlerden yararlanarak Facebook üyelerinin veya Facebook üye olmayan ziyaretçilerin pazar ürün gelişimi ve pazar analizini gerçekleştirmek  amacıyla izlenmesini sağlar. (180 Gün ) Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Twitter: Bu tür çerezler, kullanılarak sosyal medya ağlarına üye olan veya üye olmayan ziyaretçilerin, ürün gelişimi ve pazar analizini gerçekleştirmek amacıyla izlenmesi için kullanılır. (180 Gün) Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Konum: Ziyaretçinin IP adresi bilgisinden yararlanarak yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, posta kodu) tespitinin yapılması ve ziyaretçinin bu şekilde otomatik olarak bulunduğu ülkesini seçmesini ve o bulunulan bölge de ki perakendeciler ile tanıtım günlerinin gösterilmesini sağlar. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Google Analitikleri: Google Analitik çerezler, web sitesinin sunumunu ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla tüm istatistiksel verilerin toplanmasını sağlar. Google, elde edilen istatistiklerle içtimai istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek yoluyla, ziyaretçileri daha iyi anlamamızı yardımcı olur. Sitemiz de, Google Analitik çerezlerine, yer verilmektedir. Bahsi geçen çerezler ile toplanan veriler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve ilgili veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak korunmaktadır. (180 gün(kullanılan), 720 gün(maksimum)
 • Adobe Omniture: Adobe Omniture çerezlerden faydalanarak tüm istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu doğrultuda web sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlanmış olur. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Kaynak Site: Kaynak site ziyaretçilerin yapmış oldukları seçimleri daha iyi anlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Son ziyaret ve hareket: Ziyaretçilerin web siteyi son ziyaretlerinden bu yana hangi bilgilerin değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve ziyaretçilerin yapmış olduğu seçimleri daha iyi anlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Son zamanlarda izlenen videolar: Son zamanlarda izlenen videoların izlenme başlıkları ve tarihleri, ziyaretçinin yapmış olduğu seçimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Sayfa Geçmişi: Sayfa geçmişi çerezleri, ziyaretçinin hangi sırayı takip ederek hangi web sitelerini ziyaret de bulunduğunu takip etmek için kullanılır. Eğer ziyaretçi siteye ziyaret de bulunduğunda bir hata ile karşı karşıya gelirse, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kayıt gerçekleştirir. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Teknik Çerezler

 • Güvenlik (Aktivasyon çerezleri): Güvenlik çerezleri, güvenlik kontrolleri sağlamak amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Dolandırıcılık Tespiti: Tıklama hilelerinin tespitinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Kişiselleştirme Çerezler

 • Dil: Ziyaretçilerin tercih ettiği dil seçeneğini kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Mobil: Eğer ziyaretçi siteyi mobil bir cihaz üzerinden ziyaret gerçekleştirirse, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örnek vermek gerekirse; cihazın Flash’ı etkinleştirdiği), ya da Flash’a gereksinim olmadığı hallerde bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site ziyaretçisinin yapmış olduğu seçimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için kayıt işlemi gerçekleştirilir.
  (Geçerlilik Süresi 364 Gün) Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Flash Çerezler

 • Flash çerezleri: Yürütülecek video ve ses içeriklerini etkinleştirme görevini yapar. (Geçerlilik Süresi 364 Gün )Tarayıcı ayarları vasıtasıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Open chat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?